حسین جواهری کوپائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۶عمران-ژئوتکنیکدانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده عمران معماری و هنرعضو گروه تخصصی مهندسی عمرانپیمانیتمام وقت