هانیه جعفری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹زیست شناسی سلولی و مولکولیدانشگاه تهران ، دانشکده علوم
کارشناسی ارشد۱۳۸۱زیست شناسی سلولی و مولکولیدانشگاه تهران ، دانشکده علوم
دکترای تخصصی۱۳۹۳بیوشیمیدانشگاه تهران ، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پایهعضو گروه تخصصی زیست شناسی(بیوشیمی)پیمانیتمام وقت