سیدحسن حاجی حسینی گزستانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مربی آزمایشگاهآزمایشیتمام وقت