حسین باخدا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴مهندسی کشاورزی- ماشینهای کشاورزیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مکانیزاسیون کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۹مکانیزاسیون کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقات تهران-اداره کل امور هیات علمیمدیرکل امور هیات علمیقطعیتمام وقت۱۲