برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان محاسبات نرم در gis
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان مدلسازی gis در مطالعات آب وخاک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کاربرد سنجش از دور در مطالعات شهری و روستایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد