مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱توسعه یک روش ابتکاری برای بهینه سازی مکان یابی و تخصیص در عملیات امدادرسانی به مصدومان زلزلهحسین آقامحمدی و همکارانمجله علمی و پژوهشی علوم انسانی مدرس1391
۲SEISMIC HUMAN LOSS ESTIMATION IN IRAN USING NEURAL NETWORK, International Journal of Environmental Science and Technology,2013hossein aghamohammadi et al-
۳Development of a heuristic method to locate and allocate the Medical centers to minimize the relief operation time, Iranian Journal of Public Health, 2013hossein aghamohammadi et al-
۴Spatial Modeling for Reducing Disaster Damages in Iran, World Applied Science, 2008hossein aghamohammadi et al-
۵Fuzzy topological simulation for deducing in GIS, Applied Geomatics, 2009hossein aghamohammadi et al-
۶Search algorithm for optimal execution of incident commander guidance in macro action planning, Int. J. Intelligent Systems Technologies and Applications, 2015hossein aghamohammadi et al-
۷توسعه یک روش ابتکاری برای بهینه سازی تخصیص مصدومان زلزله، مجله علمی و پژوهشی GIS و سنجش از دور ایران، 1391حسین آقامحمدی و همکاران-
۸استفاده از استنتاجگر فازی برای مدلسازی روابط مکانمند در محیط GIS ، مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی مدرس، 1389حسین آقامحمدی و همکاران-
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.