قاسم اکبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مامائی و تولید مثل دام

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیرپژوهشی دانشکده و عضو گروه مامایی وبیماریهای تولیدمثل دامپیمانیتمام وقت