سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۵۵۰ مورد.

زهرا جلیلی بازنشسته

علوم و فناوری‌های پزشکی
زهرا جلیلی بازنشسته
- دکترای تخصصی
۴۴۸۶۷۵۵۵ علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/z-jalili/fa

Google Scholar

غلامرضا جهان فرنیا

دانشیار
فنی و مهندسی
غلامرضا جهان فرنیا
دانشیار دكتری حرفه ای
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/gh-jahanfarnia/fa

علیرضا جهاندیده

استادیار
علوم تخصصی دامپزشکی
علیرضا جهاندیده
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-jahandideh/fa

رضا

رضا جهانمردی

استادیار
نفت و مهندسی شیمی
رضا جهانمردی
استادیار دکترای تخصصی
- نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/r-jahanmardi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سید اکبر

سید اکبر جوادی

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست
سید اکبر جوادی
دانشیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-javadi/fa

Google Scholar
پاشا

پاشا جوادی

استادیار
عمران، معماری و هنر
پاشا جوادی
استادیار -
- عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-javadi/fa

مسعود جوانمردی

استادیار
علوم و فناوری‌های پزشکی
مسعود جوانمردی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-javanmardi/fa

حسین جواهری کوپائی

استادیار
عمران، معماری و هنر
حسین جواهری کوپائی
استادیار دكتری حرفه ای
- عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-javaheri/fa

محمد

محمد چمنی

دانشیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
محمد چمنی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-chamani/fa

علی چیت‌گر

استادیار
علوم تخصصی دامپزشکی
علی چیت‌گر
استادیار -
- علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-chitgar/fa

طاهره

طاهره حاج ابراهیمی

دانشیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
طاهره حاج ابراهیمی
دانشیار دکترای تخصصی
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/t-hajebrahimi/fa

فرزانه

فرزانه حاجی حسنی

استادیار
مدیریت و اقتصاد
فرزانه حاجی حسنی
استادیار دكتری حرفه ای
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-hajihasani/fa

Google Scholar

سیدحسن حاجی حسینی گزستانی

مربی
علوم و فناوری‌های همگرا
سیدحسن حاجی حسینی گزستانی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-hajihoseini/fa

مستانه

مستانه حاجی پور شیرازی فرد

استادیار
نفت و مهندسی شیمی
مستانه حاجی پور شیرازی فرد
استادیار دکترای تخصصی
- نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-hajipour/fa

Google Scholar Scopus
رضا

رضا حاجی سید محمد شیرازی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست
رضا حاجی سید محمد شیرازی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/r-shirazi/fa

Google Scholar
سیدعلیرضا

سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست
سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-mirzahoseini/fa

Google Scholar

سید محمد حاجی مولانا

استادیار
فنی و مهندسی
سید محمد حاجی مولانا
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-molana/fa

کامران

کامران حاجی نبی

استادیار
علوم و فناوری‌های پزشکی
کامران حاجی نبی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-hajinabi/fa

Google Scholar Scopus ORCID