سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۵۵۰ مورد.

سعید تهرانی نسب

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
سعید تهرانی نسب
استادیار -
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-tehraninasab/fa

ابوالفضل

ابوالفضل تهرانیان

استاد
علوم و فناوری‌های همگرا
ابوالفضل تهرانیان
استاد دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-tehranian/fa

مجید توسلی رکن آبادی

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مجید توسلی رکن آبادی
استادیار دكتری حرفه ای
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-tavasoli/fa

علی توکلان

استادیار
ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
علی توکلان
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://www.planning.org/profile/Dr_Ali_Tavakolan/

ORCID
رضا

رضا توکلی بازنشسته

علوم و فناوری‌های پزشکی
رضا توکلی بازنشسته
- دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/r-tavakoli/fa

فریدون

فریدون ثابت قدم

دانشیار
مکانیک، برق و کامپیوتر
فریدون ثابت قدم
دانشیار دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

http://www.immspect.com

Google Scholar Scopus

بهرام ثقفیان

استاد
عمران، معماری و هنر
بهرام ثقفیان
استاد دکترای تخصصی
- عمران، معماری و هنر

http://saghafian.info

Google Scholar
امیرحسین

امیرحسین جاوید

استاد
منابع طبیعی و محیط زیست
امیرحسین جاوید
استاد دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-javid/fa

Google Scholar

سید ابوالقاسم جزایری

استاد
علوم و فناوری‌های پزشکی
سید ابوالقاسم جزایری
استاد -
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-jazayeri/fa

سمیه جعفر علی جاسبی

استادیار
مکانیک، برق و کامپیوتر
سمیه جعفر علی جاسبی
استادیار دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-jassbi/fa

Google Scholar

جواد جعفرعلی جاسبی

استاد
مدیریت و اقتصاد
نادر

نادر جعفرنیادابانلو

دانشیار
علوم و فناوری‌های پزشکی
نادر جعفرنیادابانلو
دانشیار دکترای تخصصی
۲۵۲۵ علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/n-jafarnia/fa

Google Scholar Scopus ORCID

پریوش جعفری

دانشیار
مدیریت و اقتصاد
پریوش جعفری
دانشیار -
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-jafari/fa

پژمان جعفری

استادیار
مدیریت و اقتصاد
پژمان جعفری
استادیار دكتری حرفه ای
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/pjafari/fa

هانیه

هانیه جعفری

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
هانیه جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-jafary/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
علی رضا

علی رضا جعفری راد

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
علی رضا جعفری راد
استادیار دكتری حرفه ای
۴۴۸۶۵۷۵۷ علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-jafarirad/fa

Google Scholar
شهاب

شهاب جعفری ندوشن

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
شهاب جعفری ندوشن
استادیار -
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-jafari/fa