سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۵۵۰ مورد.
پوریا

پوریا پدرام

دانشیار
علوم و فناوری‌های همگرا
پوریا پدرام
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-pedram/fa

Google Scholar Scopus

ساراسادات پرهیزگار

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
ساراسادات پرهیزگار
استادیار دكتری حرفه ای
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-parhizgar/fa

کاوه پروندار اسدالهی

استادیار
علوم تخصصی دامپزشکی
کاوه پروندار اسدالهی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-parvandar/fa

خیراله پروین

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
خیراله پروین
استادیار -
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/kh-parvin/fa

فرشید

فرشید پژوم شریعتی

استادیار
نفت و مهندسی شیمی
فرشید پژوم شریعتی
استادیار دکترای تخصصی
- نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-pajoum/fa

Google Scholar
مصطفی

مصطفی پناهی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست
مصطفی پناهی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-panahi/fa

Google Scholar ORCID

نگار پناهی کازرونی

استادیار
علوم تخصصی دامپزشکی
نگار پناهی کازرونی
استادیار دكتری حرفه ای
- علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/n-panahi/fa

معصومعلی

معصومعلی پنجه

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
معصومعلی پنجه
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-panjeh/fa

Google Scholar
محمدعلی

محمدعلی پورمینا

دانشیار
مکانیک، برق و کامپیوتر
محمدعلی پورمینا
دانشیار دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-pourmina/fa

مجید پولادیان

استادیار
علوم و فناوری‌های پزشکی
مجید پولادیان
استادیار دكتری حرفه ای
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-pouladian/fa

ناهید پیرهادی تواندشتی

استادیار
فنی و مهندسی
ناهید پیرهادی تواندشتی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/n-pirhady/fa

Google Scholar
سیدمحمدعلی

سیدمحمدعلی پیش بین

مربی
علوم و فناوری‌های پزشکی
سیدمحمدعلی پیش بین
مربی دكتری حرفه ای
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-pishbin/fa

کامبیز پیکارجو

استادیار
مدیریت و اقتصاد
کامبیز پیکارجو
استادیار کارشناسی ارشد
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-peykarjoo/fa

محمدرضا تابش

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست
محمدرضا تابش
استادیار -
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/mr-tabesh/fa

پویا ترک زاده

استادیار
مکانیک، برق و کامپیوتر
پویا ترک زاده
استادیار دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-torkzadeh/fa

لعبت

لعبت تقوی

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست
لعبت تقوی
دانشیار دکترای تخصصی
۲۷۰۷ منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/l-taghavi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
محمد

محمد تقی زاده سروستانی

استادیار
نفت و مهندسی شیمی
محمد تقی زاده سروستانی
استادیار دکتری
- نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-taghizadeh/fa