سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۵۵۰ مورد.
حسین

حسین باخدا

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
حسین باخدا
استادیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-bakhoda/fa

سعید

سعید بازگیر

استادیار
نفت و مهندسی شیمی
سعید بازگیر
استادیار دکترای تخصصی
- نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-bazgir/fa

Google Scholar

احد باقرزاده خلخالی

استادیار
عمران، معماری و هنر
احد باقرزاده خلخالی
استادیار -
- عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-bagherzadeh/fa

فریبرز

فریبرز باقری

دانشیار
ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
فریبرز باقری
دانشیار دکترای تخصصی
- ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-bagheri/fa

ORCID

محسن باقریان فرح آبادی

استادیار
ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
محسن باقریان فرح آبادی
استادیار -
- ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-bagherian/fa

محمد

محمد باوند وندچالی

استادیار
فنی و مهندسی
محمد باوند وندچالی
استادیار دكتری حرفه ای
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-bavand/fa

مریم

مریم بختیاریان

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مریم بختیاریان
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-bakhtiarian/fa

ORCID

کیهان برزگر

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
کیهان برزگر
استادیار دكتری حرفه ای
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-barzegar/fa

مریم برزگر

استادیار
ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
مریم برزگر
استادیار -
- ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-barzegar/fa

هادی

هادی بهاری فر

استادیار
علوم و فناوری‌های پزشکی
هادی بهاری فر
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-baharifar/fa

Google Scholar
محمدحسن

محمدحسن بهزادی

دانشیار
علوم و فناوری‌های همگرا
محمدحسن بهزادی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-behzadi/fa

بابک

بابک بهشتی

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
بابک بهشتی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/b-beheshti/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

امین بهمن پور

استادیار
عمران، معماری و هنر
امین بهمن پور
استادیار -
- عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-bahmanpour/fa

محمد

محمد بهنود

استادیار
نفت و مهندسی شیمی
محمد بهنود
استادیار دکتری
- نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-behnood/fa

ابراهیم

ابراهیم بی نیاز دلیجانی

استادیار
نفت و مهندسی شیمی
ابراهیم بی نیاز دلیجانی
استادیار -
- نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/e-biniaz/fa

منصور

منصور بیات

استاد
علوم تخصصی دامپزشکی
منصور بیات
استاد دکترای تخصصی
- علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-bayat/fa

شهرام

شهرام بیک پور

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست
شهرام بیک پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۴۴۸۶۲۷۵۰ منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-baikpour/fa

Google Scholar