سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۵۶ مورد.
فرشته

فرشته امامی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
فرشته امامی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-emami/fa

مریم

مریم امیدی نجف آبادی

دانشیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
مریم امیدی نجف آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://srbiau.academia.edu/MaryamOmidiNajafabadi

Google Scholar ORCID
سحر

سحر امیری

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
سحر امیری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-amiri/fa

Google Scholar Scopus
مهدی

مهدی امین افشار

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
مهدی امین افشار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-aminafshar/fa

امیر علی

امیر علی انوار

استادیار
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
امیر علی انوار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-anvar/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حامد

حامد اهری

دانشیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
حامد اهری
دانشیار فوق دكتری
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-ahari/fa

Google Scholar Scopus Eprint
سید محمدعلی

سید محمدعلی ایازی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سید محمدعلی ایازی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-ayazi/fa

علیرضا

علیرضا ایرانبخش

استاد
دانشکده علوم پایه
علیرضا ایرانبخش
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://iranbakhsh.org/fa/

Google Scholar Scopus
شیوا

شیوا ایرانی

دانشیار
دانشکده علوم پایه
شیوا ایرانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-irani/fa

Google Scholar Scopus
سهراب

سهراب ایمانی

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
سهراب ایمانی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-imani/fa

جلیل

جلیل ایمانی هرسینی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
جلیل ایمانی هرسینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/j-imani/fa

Google Scholar

فهیمه باب الحوائجی

دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
فهیمه باب الحوائجی
- -
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-babolhavaeji/fa

فرامرز بابائی

مربی
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
فرامرز بابائی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-babaie/fa

فرزام

فرزام بابائی سمیرمی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
فرزام بابائی سمیرمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-babaei/fa

Google Scholar
ساسان

ساسان بابائی کفاکی

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
ساسان بابائی کفاکی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-babaie/fa

فرشید

فرشید باباپور مفرد

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
فرشید باباپور مفرد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-babapour/fa

حسین

حسین بابازاده

دانشیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
حسین بابازاده
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-babazadeh/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
حسین

حسین باخدا

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
حسین باخدا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-bakhoda/fa