سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۵۰ مورد.
لیلا

لیلا اسلامی

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
لیلا اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/l-eslami/fa

Google Scholar

آرمین اسمعیل زاغی

استادیار
فنی و مهندسی
احمد

احمد اصغری

دانشیار
علوم تخصصی دامپزشکی
احمد اصغری
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-asghari/fa

نیلوفر

نیلوفر اصلاحی

استادیار
فنی و مهندسی
نیلوفر اصلاحی
استادیار فوق دكتری
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/n-eslahi/fa

Google Scholar
میترا

میترا اطهری علاف

استادیار
فنی و مهندسی
میترا اطهری علاف
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-athari/fa

الهام اعتمادی

استادیار
الهام اعتمادی
استادیار دکترای تخصصی
- -

https://faculty.srbiau.ac.ir/e-etemadi/fa

شهرام

شهرام اعتمادی حقیقی

استادیار
مکانیک، برق و کامپیوتر
شهرام اعتمادی حقیقی
استادیار دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-etemadi/fa

Google Scholar ORCID

حمید افتخاری

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
حمید افتخاری
استادیار -
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-eftekhari/fa

محمد رضا افشار مقدم زنجانی

استادیار
فنی و مهندسی
محمد رضا افشار مقدم زنجانی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-afshar/fa

شهریار

شهریار اقتصادی

استاد
علوم و فناوری‌های پزشکی
شهریار اقتصادی
استاد دکترای تخصصی
۰۲۱۲۶۷۱۰۷۹۹ علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-eghtesadi/fa

قاسم اکبری

استادیار
علوم تخصصی دامپزشکی
قاسم اکبری
استادیار دكتری حرفه ای
- علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/gh-akbari/fa

مرتضی اکبری

استادیار
فنی و مهندسی
مرتضی اکبری
استادیار -
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/mo-akbari/fa

ایمان

ایمان اکبری داهوئی

استادیار
نفت و مهندسی شیمی
ایمان اکبری داهوئی
استادیار دکترای تخصصی
- نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/i-akbari/fa

موسی

موسی اکرمی

استاد
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
موسی اکرمی
استاد دکترای تخصصی
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-akrami/fa

سارا

سارا اللهیاری بیک

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست
سارا اللهیاری بیک
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-allahyari/fa

Google Scholar

نجادعلی الماسی

استاد
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
نجادعلی الماسی
استاد دکترای تخصصی
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/n-almasi/fa

توفیق الهویرنلو

استاد
علوم و فناوری‌های همگرا
توفیق الهویرنلو
استاد دكتری حرفه ای
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/t-alahviranlou/fa

علی امام

مکانیک، برق و کامپیوتر
علی امام
- -
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-emam/fa