سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۵۶ مورد.

آرمین اسمعیل زاغی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
آرمین اسمعیل زاغی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-zaghi/fa

احمد

احمد اصغری

دانشیار
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
احمد اصغری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-asghari/fa

نیلوفر

نیلوفر اصلاحی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
نیلوفر اصلاحی
استادیار فوق دكتری
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/n-eslahi/fa

Google Scholar
میترا

میترا اطهری علاف

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
میترا اطهری علاف
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-athari/fa

الهام اعتمادی

استادیار
الهام اعتمادی
استادیار دکترای تخصصی
- -

https://faculty.srbiau.ac.ir/e-etemadi/fa

شهرام

شهرام اعتمادی حقیقی

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
شهرام اعتمادی حقیقی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-etemadi/fa

Google Scholar ORCID

سید مصلح افتخاری

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سید مصلح افتخاری
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-eftekhari/fa

محمد رضا افشار مقدم زنجانی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد رضا افشار مقدم زنجانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-afshar/fa

شهریار

شهریار اقتصادی

استاد
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
شهریار اقتصادی
استاد دکترای تخصصی
۰۲۱۲۶۷۱۰۷۹۹ دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-eghtesadi/fa

قاسم اکبری

استادیار
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
قاسم اکبری
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/gh-akbari/fa

ایمان

ایمان اکبری

استادیار
ایمان اکبری
استادیار دکترای تخصصی
- -

https://faculty.srbiau.ac.ir/i-akbari/fa

مرتضی اکبری

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
مرتضی اکبری
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/mo-akbari/fa

موسی

موسی اکرمی

استاد
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
موسی اکرمی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-akrami/fa

مهدی

مهدی اکرمی نیا

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مهدی اکرمی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-akraminia/fa

Google Scholar Scopus
سارا

سارا اللهیاری بیک

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سارا اللهیاری بیک
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-allahyari/fa

Google Scholar

توفیق الهویرنلو

استاد
دانشکده علوم پایه
توفیق الهویرنلو
استاد دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/t-alahviranlou/fa

علی امام

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
علی امام
- -
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-emam/fa

کریم امامی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کریم امامی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-emami/fa