سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۵۶ مورد.

عطاء اله ابطحی

مربی
دانشکده مدیریت و اقتصاد
عطاء اله ابطحی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-abtahi/fa

سیدمصطفی ابطحی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدمصطفی ابطحی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-abtahi/fa

محمدرضا ابوالحسنی

استادیار
دانشکده علوم پایه
محمدرضا ابوالحسنی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-abolhasani/fa

علی

علی احدیت

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
منوچهر

منوچهر احمدوند

مربی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
منوچهر احمدوند
مربی کارشناسی ارشد
۲۲۹۲۵۸۹۲ دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-ahmadvand/fa

محمد اردستانی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد اردستانی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-ardestani/fa

کاوه ارزانی

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی
کاوه ارزانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-arzani/fa

فرنوش ارفعی

استادیار
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
فرنوش ارفعی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-arfaie/fa

مریم اساسه

استادیار
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
مریم اساسه
استادیار -
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-asase/fa

غلامحسن اسدی

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
غلامحسن اسدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/gh-asadi/fa

محمد

محمد اسدیان قهفرخی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد اسدیان قهفرخی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-asadian/fa

علی

علی اسفندیاری بیات

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
علی اسفندیاری بیات
استادیار فوق دكتری
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-esfandyari/fa

Google Scholar Scopus
صفدر

صفدر اسکندرنژاد

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
صفدر اسکندرنژاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-eskandarnejad/fa

Google Scholar

محمد امین اسلام پور

استادیار
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
محمد امین اسلام پور
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-eslampour/fa

شهلا

شهلا اسلامی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
شهلا اسلامی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-eslami/fa

لیلا

لیلا اسلامی

استادیار
دانشکده علوم پایه
لیلا اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/l-eslami/fa

Google Scholar

شاهین اسمعیل پور فداکار

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
شاهین اسمعیل پور فداکار
استادیار -
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-esmaeelpour/fa