سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۵۵۶ مورد.
محمد

محمد ره گشای

استاد
دانشکده فنی و مهندسی
محمد ره گشای
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-rahgoshay/fa

Google Scholar

ایل ناز رهبر

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
ایل ناز رهبر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/i-rahbar/fa

مهدی

مهدی روانشاد نیا

دانشیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
مهدی روانشاد نیا
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://www.ravanshadnia.ir

Google Scholar Scopus Eprint
مرتضی

مرتضی روحانی

استادیار
دانشکده علوم پایه
مرتضی روحانی
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۸۶۵۱۷۹ دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-rouhani/fa

Google Scholar Scopus

لیلا ریاحی

استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
لیلا ریاحی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/l-riahi/fa

Google Scholar
مسعود

مسعود زارع

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مسعود زارع
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-zareh/fa

کریم

کریم زارع

استاد
دانشکده علوم پایه
کریم زارع
استاد فوق دكتری
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-zare/fa

Google Scholar Scopus
علی

علی زارع

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
علی زارع
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-zare/fa

Google Scholar
زهراسادات سعیده

زهراسادات سعیده زرابادی

دانشیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
زهراسادات سعیده زرابادی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده عمران، معماری و هنر

http://faculty.srbiau.ac.ir/z-zarabadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
سمیه

سمیه زراعت کار

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
سمیه زراعت کار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-zeraatkar/fa

یعقوب

یعقوب زراعت کیش

دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
یعقوب زراعت کیش
- دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/y-zeraatkish/fa

پنام زرفام

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
پنام زرفام
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-zarfam/fa

وحید

وحید زرین نیا

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
وحید زرین نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/v-zarinnia/fa

فریبا

فریبا زمانی هرگلانی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
فریبا زمانی هرگلانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-zamani/fa

Google Scholar
حمیدرضا

حمیدرضا زمانی زاده نجاری

استاد
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
حمیدرضا زمانی زاده نجاری
استاد دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-zamanizadeh/fa

آزاده

آزاده زمانی فر

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
آزاده زمانی فر
استادیار -
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-zamanifar/fa

Google Scholar Research GATE

افسانه زمانی مقدم

دانشیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
افسانه زمانی مقدم
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-zamani/fa

ساره زیرک

استادیار
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
ساره زیرک
استادیار -
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-zirak/fa