سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۵۵۰ مورد.
علی نقی

علی نقی دهقان

استادیار
فنی و مهندسی
علی نقی دهقان
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۴۴۸۶۸۴۰۱ فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-dehghan/fa

Google Scholar

حسین دهقانی پوده

استادیار
مدیریت و اقتصاد
حسین دهقانی پوده
استادیار -
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-dehghani/fa

مسعود

مسعود دوستی

دانشیار
مکانیک، برق و کامپیوتر
مسعود دوستی
دانشیار دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-dousti/fa

Google Scholar Scopus
مرجان

مرجان دیانت

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
مرجان دیانت
استادیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-diyanat/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE

نادر دیزجی

مربی
مکانیک، برق و کامپیوتر
نادر دیزجی
مربی دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/n-dizaji/fa

Google Scholar Scopus

مهدی ذاکریان امیری

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مهدی ذاکریان امیری
استادیار دكتری حرفه ای
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-zakerian/fa

حسین

حسین ذبیحی

دانشیار
عمران، معماری و هنر
حسین ذبیحی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۱۹۳۷۵۲۰ عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-zabihi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE

سیدعباس ذهبی

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدعباس ذهبی
استادیار دكتری حرفه ای
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-zahabi/fa

خدیجه ذوالقدر

استادیار
ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
خدیجه ذوالقدر
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-zolghadr/fa

رضا رادفر

استاد
مدیریت و اقتصاد
رضا رادفر
استاد -
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/r-radfar/fa

مهدی

مهدی رازقی

استادیار
علوم و فناوری‌های پزشکی
مهدی رازقی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-razeghi/fa

سمیه

سمیه رباط میلی

استادیار
علوم و فناوری‌های پزشکی
سمیه رباط میلی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-robatmili/fa

مریم

مریم رباطی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست
مریم رباطی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-robati/fa

مریم

مریم رجب زاده عصار

استادیار
مکانیک، برق و کامپیوتر
مریم رجب زاده عصار
استادیار فوق دكتری
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-rajabzadeh/fa

Google Scholar
هومن

هومن رجبی اسلامی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست
هومن رجبی اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-rajabi/fa

امیرمسعود

امیرمسعود رحمانی

استاد
مکانیک، برق و کامپیوتر
امیرمسعود رحمانی
استاد دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-rahmani/fa

Google Scholar
شیما

شیما رحمانی

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
شیما رحمانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-rahmani/fa

Google Scholar ORCID

مجید رحمانیان کوشکی

استادیار
مدیریت و اقتصاد
مجید رحمانیان کوشکی
استادیار -
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-rahmanian/fa