سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۵۵۷ مورد.

سیدمصطفی خضری

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
سیدمصطفی خضری
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-khezri/fa

مهدی

مهدی خطیر

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مهدی خطیر
- دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-khatir/fa

سمیه خلاشی قزل احمد

استادیار
دانشکده علوم پایه
سمیه خلاشی قزل احمد
استادیار -
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-ghezelahmad/fa

امیر حسین

امیر حسین خلیفه سلطانی

استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
امیر حسین خلیفه سلطانی
استادیار دکترای تخصصی
۲۲۸۴۵۷۵۷ دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-khalifeh/fa

محمد خلیل زاده

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد خلیل زاده
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-khalilzadeh/fa

مریم خلیلی عراقی

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
مریم خلیلی عراقی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-khalili/fa

آنا خواجه نژاد

استادیار
دانشکده علوم پایه
آنا خواجه نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-khajenezhad/fa

مرتضی

مرتضی خیاط

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
مرتضی خیاط
- دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-khayat/fa

پیمان دادرس

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
پیمان دادرس
استادیار -
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-dadras/fa

الهام

الهام دارابی

استادیار
دانشکده علوم پایه
الهام دارابی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/e-darabi/fa

Scopus
کرم اله

کرم اله دانش فرد

استاد
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کرم اله دانش فرد
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-daneshfard/fa

خسرو دانشجو

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
خسرو دانشجو
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/kh-daneshjou/fa

علیرضا داوری

دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا داوری
- دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-davari/fa

داود

داود درانیان

استاد
دانشکده علوم پایه
داود درانیان
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.srbiau.ac.ir/d-doranian

Google Scholar Scopus
مهدی

مهدی درخشندی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
مهدی درخشندی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-derakhshandi/fa

Google Scholar

احمدرضا درستی مطلق

استاد
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
احمدرضا درستی مطلق
استاد -
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-dorosti/fa

غفار

غفار درویش

دانشیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
غفار درویش
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/gh-darvish/fa

بابک

بابک دلخوش

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
بابک دلخوش
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/b-delkhosh/fa