سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۵۵۰ مورد.
سیامک

سیامک خرمی مهر

استاد
علوم و فناوری‌های پزشکی
سیامک خرمی مهر
استاد دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-khoramimehr/fa

Google Scholar
امیر

امیر خسروجردی

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
امیر خسروجردی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-khosrojerdi/fa

سیدمصطفی خضری

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست
سیدمصطفی خضری
دانشیار دكتری حرفه ای
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-khezri/fa

مهدی

مهدی خطیر

مکانیک، برق و کامپیوتر
مهدی خطیر
- دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-khatir/fa

سمیه خلاشی قزل احمد

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
سمیه خلاشی قزل احمد
استادیار -
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-ghezelahmad/fa

محمد خلیل زاده

استادیار
فنی و مهندسی
محمد خلیل زاده
استادیار دكتری حرفه ای
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-khalilzadeh/fa

مریم خلیلی عراقی

استادیار
مدیریت و اقتصاد
مریم خلیلی عراقی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-khalili/fa

آنا خواجه نژاد

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
آنا خواجه نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-khajenezhad/fa

مرتضی

مرتضی خیاط

مکانیک، برق و کامپیوتر
مرتضی خیاط
- دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-khayat/fa

پیمان دادرس

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
پیمان دادرس
استادیار -
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-dadras/fa

الهام

الهام دارابی

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
الهام دارابی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/e-darabi/fa

Scopus
کرم اله

کرم اله دانش فرد

استاد
مدیریت و اقتصاد
کرم اله دانش فرد
استاد دکترای تخصصی
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-daneshfard/fa

خسرو دانشجو

استادیار
عمران، معماری و هنر
خسرو دانشجو
استادیار دكتری حرفه ای
- عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/kh-daneshjou/fa

علیرضا داوری

فنی و مهندسی
علیرضا داوری
- دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-davari/fa

داود

داود درانیان

استاد
علوم و فناوری‌های همگرا
داود درانیان
استاد دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

http://faculty.srbiau.ac.ir/d-doranian

Google Scholar Scopus
مهدی

مهدی درخشندی

استادیار
عمران، معماری و هنر
مهدی درخشندی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-derakhshandi/fa

Google Scholar

احمدرضا درستی مطلق

استاد
علوم و فناوری‌های پزشکی
احمدرضا درستی مطلق
استاد -
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-dorosti/fa

غفار

غفار درویش

دانشیار
مکانیک، برق و کامپیوتر
غفار درویش
دانشیار دکترای تخصصی
- مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/gh-darvish/fa