سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۵۹ مورد.
افروز

افروز حق بین

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
افروز حق بین
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۸۴۸۶۰۱ دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

http://www.dr-haghbin.info

Google Scholar

رضا حقایقی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
رضا حقایقی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/r-haghayeghi/fa

Scopus

شبنم حقیقت خواجوی

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
شبنم حقیقت خواجوی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-khajavi/fa

Google Scholar

آزاده حکمت

استادیار
دانشکده علوم پایه
آزاده حکمت
استادیار فوق دكتری
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-hekmat/fa

Google Scholar Scopus ORCID

کریم حمدی

دانشیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کریم حمدی
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-hamdi/fa

محمدرضا حنطه زاده

دانشیار
دانشکده علوم پایه
محمدرضا حنطه زاده
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-hantehzadeh/fa

پرهام حیاتی

استادیار
دانشکده عمران، معماری و هنر
پرهام حیاتی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده عمران، معماری و هنر

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-hayati/fa

کریم حیاتی آشتیانی

استادیار
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
کریم حیاتی آشتیانی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-hayati/fa

نسیم حیاتی رودباری

دانشیار
دانشکده علوم پایه
نسیم حیاتی رودباری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/n-hayati/fa

Google Scholar

کامبیز حیدرزاده هنزایی

دانشیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کامبیز حیدرزاده هنزایی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-heidarzadeh/fa

Google Scholar Scopus
رضا

رضا حیدری

استادیار
دانشکده علوم پایه
رضا حیدری
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/r-heidari/fa

امیر

امیر حیدری نسب

دانشیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
امیر حیدری نسب
دانشیار دکترای تخصصی
۴۴۸۶۸۵۵۵ دانشکده نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-heidari/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حبیب  اله

حبیب اله خادمی اسلام

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
حبیب اله خادمی اسلام
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-khademi/fa

فاطمه

فاطمه خان محمدی

استادیار
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
فاطمه خان محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-khanmohamadi/fa

علیرضا خدابنده

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا خدابنده
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-khodabandeh/fa

زهرا خرازی محمدوندی آذر

استادیار
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
زهرا خرازی محمدوندی آذر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/z-kharazi/fa

محسن خردمند سعدی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
محسن خردمند سعدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-kheradmand/fa