سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۲ مورد.
سیدمحمدرضا

سیدمحمدرضا آیتی

استاد
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدمحمدرضا آیتی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-ayati/fa

ابوذر ابراهیمی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
ابوذر ابراهیمی
استادیار -
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-ebrahimi-t/fa

سیدمصطفی ابطحی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدمصطفی ابطحی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-abtahi/fa

شهلا

شهلا اسلامی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
شهلا اسلامی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-eslami/fa

شاهین اسمعیل پور فداکار

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
شاهین اسمعیل پور فداکار
استادیار -
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-esmaeelpour/fa

موسی

موسی اکرمی

استاد
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
موسی اکرمی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-akrami/fa

سید محمدعلی

سید محمدعلی ایازی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سید محمدعلی ایازی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-ayazi/fa

کیهان برزگر

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
کیهان برزگر
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-barzegar/fa

معصومعلی

معصومعلی پنجه

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
معصومعلی پنجه
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-panjeh/fa

Google Scholar

مجید توسلی رکن آبادی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مجید توسلی رکن آبادی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-tavasoli/fa

طاهره

طاهره حاج ابراهیمی

دانشیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
طاهره حاج ابراهیمی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/t-hajebrahimi/fa

فریدالدین حدادعادل

مربی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
فریدالدین حدادعادل
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-haddad/fa

مالک

مالک حسینی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مالک حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-hosseini/fa

سید عباس حسینی قائم مقامی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سید عباس حسینی قائم مقامی
استادیار -
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/sa-hoseini/fa

پیمان دادرس

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
پیمان دادرس
استادیار -
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-dadras/fa

مهدی ذاکریان امیری

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
مهدی ذاکریان امیری
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-zakerian/fa

سیدعباس ذهبی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدعباس ذهبی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-zahabi/fa

علی

علی زارع

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
علی زارع
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-zare/fa

Google Scholar