سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۵۷ مورد.
پرویز

پرویز آبرومند آذر

دانشیار
دانشکده علوم پایه
پرویز آبرومند آذر
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-aberoumand/fa

افشین آخوندزاده

استاد
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
افشین آخوندزاده
استاد -
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-akhondzade/fa

اسماعیل آذر

دانشیار
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
اسماعیل آذر
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/e-azar/fa

فرهود

فرهود آذرسینا

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
فرهود آذرسینا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-azarsina/fa

Google Scholar
مهران

مهران آرین

استاد
دانشکده علوم پایه
مهران آرین
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://www.mehranarian.com/

Google Scholar

مهدی آژینی

استادیار
دانشکده علوم پایه
مهدی آژینی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-azhini/fa

آزاده آصف نژاد

استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
آزاده آصف نژاد
استادیار دكتری حرفه ای
۰۲۱۴۴۸۶۸۵۴۷ دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-asefnejad/fa

رضا

رضا آقائی طوق

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
رضا آقائی طوق
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-aghaei/en

Google Scholar Scopus
حسین

حسین آقامحمدی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
حسین آقامحمدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-aghamohammadi/fa

Google Scholar
سیدمحسن

سیدمحسن آل علی

استادیار
دانشکده علوم پایه
سیدمحسن آل علی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-aleali/fa

کاوه

کاوه آهنگری

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی
کاوه آهنگری
دانشیار دکترای تخصصی
۴۴۸۶۸۴۰۴ دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-ahangari/fa

Google Scholar
سیدمحمدرضا

سیدمحمدرضا آیتی

استاد
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدمحمدرضا آیتی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-ayati/fa

آسا

آسا ابراهیمی

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
آسا ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
+۹۸۹۱۲۸۰۵۷۴۹۲ دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-ebrahimi/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE
راهله

راهله ابراهیمی

استادیار
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
راهله ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/r-ebrahimi/fa

Scopus Eprint

ابوذر ابراهیمی

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
ابوذر ابراهیمی
استادیار -
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-ebrahimi-t/fa

بهزاد

بهزاد ابراهیمی

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
بهزاد ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/b-ebrahimi/fa

Google Scholar Scopus