فریدون ثابت قدم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو گروه تخصصی مهندسی هوا-فضارسمی آزمایشیتمام وقت