فربد رزازی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مهندسی برق - مخابراتدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مهندسی برق - مخابرات سیستمدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۸۲مهندسی برق - مخابرات سیستمدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیک، برق و کامپیوترعضو گروه مهندسی برق - مخابراترسمی قطعیتمام وقت۱۶

ساعات حضور