فرشاد پازوکی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه مهندسی هوا-فضا(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)