فاطمه خان محمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زبان و ادبیّات فرانسهدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)زبان، متون و ادبیّات فرانسهدانشگاه نانسی 2 ، کشور فرانسه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زبان، متون و ادبیّات فرانسهدانشگاه نانسی 2 ، کشور فرانسه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)سرپرست دانشکده زبان وادبیات و عضو گروه زبان وادبیات فرانسهآزمایشیتمام وقت۶