فریدالدین حدادعادل

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مربی وعضوگروه اندیشه سیاسی دراسلامقراردادیتمام وقت