فرح حبیب

استادتمام پایه27 ،هییت علمی تمام وقت دانشکده هنرومعماری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵مهندسی معماریدانشگاه شهیدبهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲طراحی شهریدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۰شهرسازیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده عمران ،معماری وهنرمدیر مسیول ،سردبیر مجله علمی پژوهشی هویت شهررسمی قطعیتمام وقت۲۷

سوابق اجرایی

مسئولیت های اجرایی در دانشگاه آزاد اسلامی

-   مدیرمسیول و سردبیر مجله علمی- پژوهشی هویت شهر از سال ۱۳۸۵.

-  مدیر مسیول و سردبیر مجله علمی -پژوهشی بین المللی  International Journal of Architecture and Urban Development (IJAUD) از سال ۱۳۸۸.

- عضو کمیسیون نشریات سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی.

- عضو شورای پژوهش سازمان مرکزی دانشگاه ازاداسلامی.

- مدیرگروه معماری وشهرسازی مصاحبه شفاهی ازمون دکتری تخصصی مرکزسنجش دانشگاه   ازاداسلامی ۱۳۹۹-۱۴۰۰.

- مدیر گروه پیش دفاع متمرکز دکتری تخصصی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۹.

- مدیرکارگروه بازنگری سرفصل های درسی گروه شهرسازی مرکز مطالعات برنامه ریزی وتعالی علوم انسانی وهنر،سازمان مرکزی دانشگاه ازاداسلامی.

- رییس دانشکده هنر ومعماری واحد علوم وتحقیقات ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ .

- مدیر پژوهش دانشکده عمران ،معماری وهنر، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹  و  ۱۳۸۴-۱۳۹۳ .

- رییس واحدپردیس، دانشگاه ازاداسلامی ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ .

- عضو شورای پژوهش واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۳.

 

 

 


    جوایزوتقدیرنامه ها:
-     پژوهشگر برگزیده جشنواره فرهیختگان ،دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۷

-     پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی گروه هنر و معماری سال ۱۳۹۶
-     تجلیل توسط ریاست دانشگاه و ریاست شورای عالی زنان فرهیخته به عنوان اولین بانوی   استاد تمام رشته هنر و معماری در مراسم گرامیداشت مقام استاد در دانشگاه آزاد  اسلامی ، اردیبهشت ۱۳۹۴
-     پژوهشگر برگزیده جشنواره فرهیختگان ، سی و دومین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۳
-     هیات علمی برتر و برگزیده واحد علوم و تحقیقات، سال ۱۳۹۲
-     پژوهشگر برگزیده  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۲.
-     پژوهشگر برگزیده گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۰.
-     هیئت علمی برگزیده دانشکده هنر و معماری، واحد علوم وتحقیقات، سال ۱۳۸۶

 

 -  فعالیت های اجرایی گذشته:

  -  رییس واحد پردیس ، دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶
-    عضو شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۲تا۱۳۹۶.
-    عضو ودبیرکمیسیون تخصصی معماری وابسته به هیئت ممیزه دانشگاه از سال ۱۳۸۸تا۱۳۹۶.
-    عضو کارگروه تخصصی هنر و معماری هیئت اجرایی جذب هیئت علمی استان تهران از سال۱۳۸۶.
-    عضو کارگروه شهرسازی و معماری، کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تا۱۳۹۶.
-    رئیس کارگروه تخصصی هنر و معماری جهت صدور مجوز فنی خرید تجهیزات آزمایشگاهی از سال ۱۳۹۳تا۱۳۹۶.
-    مدیر پژوهش دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۳.
-    مدیر گروه تخصصی مهندسی طراحی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۲تا۱۳۹۴.
-    مدیر گروه تخصصی معماری در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۸.
-    عضو گروه تخصصی هنر، معماری و شهرسازی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۶تا۱۳۹۵.
-    عضو شورای پژوهش واحد علوم و تحقیقات، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۹تا ۱۳۹۳.
-    عضو شورای برنامه¬ریزی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۵تا۱۳۹۵.
-    عضو کمیته منتخب دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات تهران از سال ۱۳۸۸.
-    عضو گروه علمی تخصصی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۰.
-    عضو شورای آموزشی و دانشجویی دانشکده هنر و معماری از سال ۱۳۸۰.
-    عضو کمیته انضباطی بدوی دانشکده هنر و معماری از سال ۱۳۸۶تا۱۳۹۲.
-    عضو کمیته علمی هیئت اجرایی جذب اعضاء هیئت علمی استان کهکلویه و بویر احمد در رشته هنر از سال ۱۳۸۹تا ۱۳۹۲.
-    عضو کارگروه تخصصی ارتقاء هیئت علمی واحد قیامدشت (تهران شرق) از سال ۱۳۹۱تا۱۳۹۳.

دروس درحال تدریس
-    مطالعات تطبیقی نظریه های جدید شهرسازی( دوره دکتری شهرسازی)

-    معماری و طبیعت (دوره دکتری معماری)

-    تاریخ شهر  (دوره دکتری شهرسازی)

-    کارگاه طراحی شهری ۲ (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)

دروس تدریس شده
-    سمینار تحلیل مسائل شهری ایران(دوره دکتری شهرسازی)
-    سیر اندیشه ها در شهرسازی (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی) و (دوره دکتری شهرسازی)
-    تاریخ شهر (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)
-    شکل شناسی شهری (دوره دکتری شهرسازی)
-    برنامه¬ریزی ملی و منطقه¬ای (دوره دکتری شهرسازی)
-    تاریخ معماری جهان (دوره دکتری معماری)
-    کارگاه طراحی محیط زیست (دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست)
-    تاریخ هنر و معماری (دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست)
-    زیبایی شناسی (دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست)
-    زیباسازی شهری (دوره آموزش مدیریت و برنامه¬ریزی شهری)
-    طراحی فضا و محیط¬های شهری (دوره آموزش مدیریت و برنامه¬ریزی شهری)
-    کارگاه طراحی معماری ۲ (دوره کارشناسی ارشد معماری)
-    کارگاه مقدماتی بیان تصویری (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)
-    شناخت فضا و تحلیل کالبدی (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)
-    کارگاه (۱) و (۲) شهرسازی (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)
-    مبانی برنامه¬ریزی منطقه¬ای (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی)
-    کارگاه طراحی شهری ۲ و ۳ (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)
-    کارگاه طراحی فضا و مبلمان شهری ویژه اعضاء شورای اسلامی شهر، شهرداران و کارشناسان
-    سمینار تدوین پایان نامه(دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی)
-    سمینار مسائل شهری (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی)
-    سمینار تجربیات جهانی طراحی شهری (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)
-    تاریخ شهر (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)
-    سیر اندیشه¬های در شهرسازی (دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری)
-    نظریه¬های طراحی شهری (دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری)

 


سوابق کاری
- استاد تمام وعضوهییت علمی تمام وقت واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی .
- داورمجلات ،کمیسیون ارزیابی ورتبه بندی نشریات وزارت علوم وفناوری۱۳۹۹.

- عضوهییت امنا پژوهشکده سوانح طبیعی۱۳۹۹.

- عضوشورای تخصصی معماری وشهرسازی دبیرخانه کمیته ملی اسکان بشر (NHC-UNH) سال۱۴۰۰.

- رییس دانشکده هنر ومعماری واحد علوم وتحقیقات ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ .

- رییس واحدپردیس، دانشگاه ازاداسلامی ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ .

- مشاور علمی شهرداری تهران در طراحی شهری محور پیروزی و محور امام علی، شرکت درجلسات تصویب طرح های شهرداری تهران  ۱۳۸۹ -۱۳۹۳.
- عضو کمیته نما و منظر شهری، شهرداری تهران از سال ۱۳۸۹ تا۱۳۹۳.

- طرح تحقیقاتی  ،"تبیین تاثیر جهت گیری ساختمان بر کارایی انرژی ایوان- نمونه موردی ساختمان های زیاری چهار اقلیم کشور ایران"،
- داوری مسابقات طراحی معماری و منظر
-  طراحی ۳۵۰ هکتار محوطه پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، سال ۱۳۸۹.
- همکاری در طراحی پارک رحمان آباد در منطقه یک شهر تهران، سال ۱۳۸۸.
- طرح مطالعاتی الگوی مسکن بهینه در شهر تایباد، سال ۱۳۸۴ (شهرداری تایباد).
- طراحی منظر چهار هکتار محوطه اداری سازمان هوا- فضا، سال ۱۳۸۴.
- یونیسف، همکاری با طرح شهر دوست‌دار کودک (child friendly city) C.F.C. به عنوان مشاور طرح، زمستان ۱۳۸۳، یونیسف.
- همکاری در طرح  ساماندهی حجمی و بصری بزرگراه رسالت تهران (شهرداری منطقه۴)، ۱۳۷۸-۱۳۷۶.
- همکاری در طرح ملاحظات بصری و زیبائی شناسانه شهر تهران (دفتر مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران)، ۱۳۷۶-۱۳۷۴.
- همکاری در طرح تدوین نظام مدیریت شهری در ایران (وزارت کشور)، ۱۳۷۵-۱۳۷۴.
- همکاری در طرح کالبد شهر تهران (وزارت مسکن و شهرسازی) ۱۳۷۵-۱۳۷۳.
- همکاری در «طرح بسیج توان فنی کشور در بازسازی مناطق زلزله زده»  سازمان ملل (U.N.D.P) در مورد شهرهای رودبار، منجیل، لوشان، رشت، ۱۳۷۲-۱۳۷۰.
-همکاری در شرکت خانه گستر در پروژه ملاصدرا (با حفظ سمت¬های سازمان برنامه)، ۱۳۶۹-۱۳۶۸.
- همکاری با شرکت بافت شهر در پروژه پارک نخل ناخدادر شهر بندرعباس (با حفظ سمت سازمان برنامه)، ۱۳۶۷.
- همکاری در سازمان برنامه و بودجه با سمت مدیر فنی آتلیه از سال ۱۳۶۶.
- همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ به عنوان مسئول گروه فضا و مسئول جامعه شهری.
- همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ در تدوین طرح بازسازی محور غرب کشور.

- همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ در تدوین طرح جامع مناطق ازاد تجاری کشور.

- همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ در تدوین استراتژی¬های توسعه جامعه شهری، تحلیل وضع موجود نظام شهری کشور، برنامه¬ریزی آتی سلسله مراتب جمعیتی شهرهای کشور،
-همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ در طرح توسعه محور شرق کشور در رابطه با توسعه استان سیستان و بلوچستان.

- همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ در طرح منطقه ازاد تجاری بندرچاه بهار.
-همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ در ارائه مدلی در رابطه با دسته بندی شهرهای ایران.
-همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ در تهیه چهارچوب نظری توسعه استانها و تهیه مصوبه های ۲۴ استان.
- همکاری با سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ در  طرح تمرکززادایی از تهران، ۱۳۷۲-۱۳۶۶.

 

دیدگاه ها ونظریه ها ومبانی در زمینه های معماری وشهرسازی،معماری منظر وطراحی محیط

سوابق پژوهشی

-     گفت وگوی فرهنگی (منظر شهر ، فرهنگ ، بیلبوردهای تبلیغاتی) مصاحبه رادیویی، رادیو گفتگو،۷/۱۳۹۸ .

-    میزگرد تخصصی چالش‌های مجلات علمی گروه هنر و معماری در ایران، پژوهشکده نظر، اسفند ۱۳۹۶، تهران.
-    سخنرانی در سالن اجتماعات واحد تهران شرق به مناسبت هفته پژوهش با عنوان "پژوهش و معماری"، آذر ۱۳۹۶، قیام دشت.
-    سخنرانی در سالن اجتماعات استاد فرشچیان در رابطه با روز جهانی شهرسازی با عنوان "حق به شهر"، نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، آذر ۱۳۹۶، اصفهان.
-    گفت وگوی فرهنگی (تاثیرخانواده ومحل تحصیل بر اینده حرفه ای-گپ خصوصی)،رادیو گفتگو۶/۱۳۹۶.
-    سخنرانی در هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه‌ای جامعه ایمن مشهد  ۲۰۱۷ با عنوان معیارهای جامعه ایمن،زمستان ۱۳۹۵. مشهد.
-    گفت وگوی فرهنگی (پست مدرنیسم وچالش های مدرن ومعماری) مصاحبه رادیویی، رادیو گفتگو،۵/۱۳۹۶.
-    سخنرانی در  نظام مهندسی ساختمان استان قزوین ، با عنوان، "زیباشناسی منظر شهر ".سالن اجتماعات نظام مهندسی ساختمان استان قزوین،به مناسبت روز جهانی معمار، اردیبهشت۱۳۹۶،قزوین.
- سخنرانی در جهاد دانشگاهی خوزستان به مناسبت روز معماربا عنوان" مروری بر طراحی منظر"، اردیبهشت ۱۳۹۶، اهواز.
-    سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ومرمت شهری، با عنوان، "زیبایی نهفته در تنوع،درس هایی از ثروت های فرهنگی ". دانشگاه ساپینزا ،ایتالیا ،بهمن۱۳۹۵.رم.
-    سخنرانی در یازدهمین اجلاس بین المللی شهرداران جاده ابریشم با عنوان، " درس های بی زمان ثروت های فرهنگی" در پنل تخصصی در کاروانسرای سعد السلطنه قزوین ، شهریور ۱۳۹۵، قزوین.
-    سخنرانی در سالن اجتماعات فرهنگیان، در رابطه با بررسی تأثیر محیط کالبدی بر فرهنگ و رفتار شهروندان، شهریور ۱۳۹۵، انزلی.
-    سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، به مناسبت هفته پژوهش، آذر ۱۳۹۴، شهر جدید پردیس.
-    سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، به مناسبت هفته پژوهش ، آذز ۱۳۹۴، ماهشهر.
-    سخنرانی در سالن  اجتماعات فرهنگ سرای اندیشه،معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران،تهران دراینه نمای شهر، مهر۱۳۹۴،تهران.
-    سخنرانی در دانشکده معماری جهاد دانشگاهی خوزستان به مناسبت روز معمار، اردیبهشت ۱۳۹۴، اهواز.
-    سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، در رابطه با اندیشه های نوین در شهرسازی به مناسبت هفته پژوهش، آذر ۱۳۹۲، نجف آباد.
-    سخنرانی در همایش شهر خلاق- دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد به مناسبت روز جهانی شهرسازی، آبان ۱۳۹۱، مشهد.
-    سخنرانی در اولین همایش شهرسازی آینده فرصت ها و چالش ها، اسفند۹۱، نجف آباد.
-    سخنرانی در دانشکده عمران و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، به مناسبت هفته پژوهش، دی ماه ۱۳۸۹، قزوین.
-    سخنرانی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، آذر ماه ۱۳۸۹، زنجان.
-    سخنرانی در روز جهانی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، آبان ماه ۱۳۸۹، همدان.
-    سخنرانی در روز جهانی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، مهر ماه ۱۳۸۸، زنجان.
-    سخنرانی در همایش گرامیداشت روز معماری در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ۱۴ آبان ماه ۱۳۸۸بندرعباس.
-    سخنرانی در گردهمایی مکتب هنری تبریز در دوره ایلخانی و آل جلایر، فرهنگستان هنر و دانشگاه هنر اسلامی تبریز، خرداد ۱۳۸۷تبریز.
-    سخنرانی در دانشکده  هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به مناسبت گرامی‌داشت روز معمار، اردیبهشت۱۳۸۷ تبریز.
-    مصاحبه رادیویی در رابطه با جایگاه معماری منظر، ۱۳۸۶.
-    سخنرانی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه مازندران به مناسبت گرامیداشت روز معلم، ۱۳۸۶، مازندران.
-    سخنرانی در همایش علمی یکصدمین سال تأسیس شورا و شهرداری تبریز، ۱۳۸۶تبریز.
-    سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مناسبت هفته پژوهش، ۱۳۸۵، قزوین.
-    سخنرانی در نخستین هم‌اندیشی انسانشناسی هنر، فرهنگستان هنر،۱۳۸۵، تهران.
-    مصاحبه تلویزیونی در رابطه با مجموعه آثار نقاشی، ۱۳۸۳.
-    سخنرانی در همایش مسایل شهرسازی ایران،  ۱۳۸۲، شیراز.
-    مصاحبه تلویزیونی در رابطه با نقش شهرسازی و طراحی شهری در کاهش خطرات ناشی از زلزله.
-    مصاحبه تلویزیونی در رابطه با آثار نقاشی و برنامه خانواده هنرمند، ۱۳۷۴.
-    سخنرانی در هشتمین سمینار بین‌المللی پیش‌بینی برای زلزله، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، تهران.
-    سخنرانی در اولین کنفرانس بین‌المللی بلایای طبیعی در مناطق شهری، تهران، هتل آزادی، ۱۳۷۱، تهران

 

شرکت در هیئت رئیسه یا داوری همایش¬ها و سمینارها
  -اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ومرمت شهری باهمکاری دانشگاه ساپینزا رم،بهمن ۱۳۹۵،ایتالیا، رم.  
-    اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران، سالن اجتماعات فرهنگیان، شهریور ۱۳۹۵، بندر انزلی.
-    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، شهریور ۱۳۹۵، تهران.
-    نخستین همایش ملی "آموزش شهرسازی در ایران"، دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا، آذر۱۳۹۴، تهران .
-    همایش ملی "به کارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی در دوره معاصر"، بهمن۱۳۹۴، ایلام .
-    همایش بین المللی چشم انداز آینده توسعه پایدار شهری در ایران ، خرداد،۱۳۹۴، تهران.
-    همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری،دانشگاه کاشان، اردیبهشت ۹۴، کاشان.
-    همایش سیما و منظر شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، اسفند ۱۳۹۳، زنجان.
-    نخستین همایش ملی ساختمان و توسعه، واحد علوم تحقیقات اصفهان،دی ۱۳۹۳، اصفهان.
-    اواین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، آذر ۱۳۹۳، تهران.
-    اولین همایش ملی زن، معماری و  شهرسازی مرکز همایش های بین المللی رایزن، زمستان  ۱۳۹۲ تهران.
-    دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی کمیسیون تخصصی هنرو معماری.مرکز همایش های بین المللی صداوسیما آبان ۱۳۹۲ تهران.
-    اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پاییز ۱۳۹۲، تبریز.
-    دومین همایش ملی شهر اسلامی، اسفند ۱۳۹۱، اصفهان.
-    دومین همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا.  آذر ۱۳۹۱، شیراز .
-    اولین همایش ملی معماری و هویت با رویکرد مسکن اسلامی ایرانی ، تیر ۱۳۹۱، همدان.
-    همایش ملی معماری و فرآیند طراحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، اردیبهشت ۱۳۹۱، زنجان.
-    همایش ملی بومهای بیابانی گردشگری و هنرهای محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، آذر ۱۳۹۰، نجف آباد.
-    همایش ملی مسکن ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، آبان ۱۳۹۰، شیراز.
-    همایش منطقه¬ای «معماری و فرایند طراحی»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،آذر ماه ۱۳۸۹، زنجان.
-    همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران، (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا).، فروردین ۱۳۸۹، شیراز .
-    اولین همایش ملی طراحی محیط و منظر، آبان ۱۳۸۷، تهران.
-    همایش علمی یکصدمین سال تأسیس شورا و شهرداری تبریز، اردیبهشت ۱۳۸۶، تبریز.
-    دبیر «کارگاه مدیریت حفاظت میراث فرهنگی»، جامعه مهندسان مشاور ایران و دفتر منطقه¬ای یونسکو در تهران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور، دانشگاه تهران، جامعه مهندسان شهرساز کمیته ملی ایکوموس در محل جامعه مهندسان مشاور ایران، ۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۳۸۶، تهران.
-    نخستین همایش انسان شناسی هنر، فرهنگستان هنر، بهمن ۱۳۸۵، تهران.

 

عضویت در هیئت تحریریه مجلات علمی وپژوهشی ـ سردبیری نشریات
-   مدیرمسیول و سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی هویت شهر دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۶.   IF=۰ .۳ I.S.C   ISSN: ۱۷۳۵۹۵۶
-   مدیرمسیول و سردبیر نشریه علمی - پژوهشی انگلیسی زبان و بین المللی (I.J.A.U.D). International Journal of Architecture and Urban Development دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۹.      ISSN: ۲۲۲۸-۷۳۹۶.      ISC 
-    عضو هیئت تحریریه نشریه علمی - پژوهشی نقش جهان وابسته به دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۹۱. ISSN: ۲۳۲۲۴۹۹۱    I.S.C.
-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی کیمیای هنر، وابسته به فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ .     ISSN: ۲۳۵۱۸۶۳۰    I.S.C.
-    عضو هیئت تحریریه و مشاور علمی فصلنامه علمی- پژوهشی هنرهای تجسمی- نقش مایه- دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳. ISSN: ۲۰۰۸-۲۶۱۴    I.S.C.
-    عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی پدافند غیرعامل ایران از سال ۱۳۹۲ ISSN: ۲۰۰۸-۶۸۴۹    I.S.C.
-    عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی، پژوهش‌های معماری اسلامی - انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶   .     ISSN: ۲۳۸۲-۹۸۰X    I.S.C.
-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنرهای سنتی اسلامی، وابسته به پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال ۱۳۹۰ I.S.C
-    مدیر مسئول فصلنامه بین المللی (I.J.E.S.T)، ,International Journal of Environmental Science and Technologyوابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ ، IF= ۳، ISSN: ۱۷۳۵-۱۴۷۲    I.S.I.
-    عضو هیئت تحریریه نشریه علمی ،طرح ونماد، وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۵-۱۳۹۲.
-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه معمار شهر، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، سال ۱۳۹۲
-    سردبیر نشریه بین المللی And Urbanism Research and Application in Architecture، دردست انتشار :وابسته به دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سال ۱۳۹۱.
-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- عمومی هفت حصار، وابسته به دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان سال ۱۳۹۱
-    ‌ صاحب امتیاز فصلنامه علمی فرهنگی دانشکده هنر و معماری، نقش پردازان شهر، سال ۱۳۸۹،  ۶۲۴۷-۲۲۵۱         ISSN:
-    عضویت در هیئت تحریریه مجله علمی و تخصصی معماری و شهرسازی طی سال¬های ۱۳۷۰، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲.
-    عضو هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی بوم¬شناسی ۲۳۴۵-۴۸۵۷ ISSN:

 

عضویت در مجامع حرفه ای
-    عضو انجمن مفاخر معماری ایران.
-    عضو انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران.
-    عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.
-    عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه شهید بهشتی (ملّی ایران).
-    عضو انجمن طراحان شهری ایران

 

ساعات حضور

شنبه ۹صبح تا۴بعدازظهر

یکشنبه ۹صبح تا۱بعدازظهر

دوشنبه۹صبح تا۴بعدازظهر

سه شنبه ۹صبح تا۱بعدازظهر