فائزه فریور

ساعات حضور

برنامه هفتگی
  ۷:۳۰-۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰-۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰-۱۳:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰
شنبه تدریس تدریس ناهار و نماز جلسه راهنمایی دانشجویان در حال تحقیق
یکشنبه پژوهش پژوهش ناهار و نماز

پژوهش

دوشنبه تدریس تدریس ناهار و نماز آماده‌سازی دروس
سه شنبه پژوهش پژوهش ناهار و نماز شرکت در جلسات و دفاعیه ها
چهارشنبه - - ناهار و نماز آماده سازی دروس