فریبرز باقری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۹۹۵روان شناسی بالینیدانشگاه ویلهلم در استان وستفالن
کارشناسی ارشد۱۹۹۸روان شناسی بالینیدانشگاه ویلهلم در استان وستفالن
دکترای تخصصی۲۰۰۶روان شناسی عموم - فرهنگیدانشگاه کلن در استان وستفالن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهرانمدیر گروه روان شناسی عمومی ارشد و دکتریپیمانیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

۱۳۸۷ مدیر گروه روانشناسی بالینی و عمومی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳

 

عضو شورای پژوهش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

 

رئیس شورای پژوهش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

 

مدیر پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از ابتدای ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳

 

سرپرست گروه پژوهش مرکز کارآفرینی و مشاوره تخصصی کلینیک علوم انسانی اسلامی واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از آبان ۱۳۹۱ الی آبان ۱۳۹۲

 

عضو شورای پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از تیر ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

 

معاون دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات از مرداد ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳

 

سرپرست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات از مهر ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۶

 

عضو شورای جذب واحد علوم و تحقیقات تهران از آبان ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۵

 

عضو کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی و اجتماعی علوم و تحقیقات از مهر ماه ۱۳۹۶

 

عضو گروه تخصصی روانشناسی مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی

دانشگاه آزاد إسلامی از مهر ۱۳۹۸ تا پایان ۱۳۹۹

 

عضو کمیسیون بالینی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از آبان ۱۳۹۸

 

همکاری با پژوهشگاه قوه قضائیه سال ۱۳۹۸

 

عضو کارگروه تخصصی روان شناسی معاونت علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۹

 

مدیر گروه روان شناسی عمومی و بالینی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

 

مدیر گروه روان شناسی عمومی مقطع ارشد و دکتری از سال ۱۴۰۰

دریافت تقدیرنامه به عنوان مقالة برتر در اولین همایش بینالمللی علم و دین  سال ۱۳۸۵ برای ارایه مقاله: پیش فرضها،

عناصر و بنای روانشناسی مبتنی بر قرآن.

 

دریافت تقدیرنامه به عنوان مقاله برتر در اوّلین همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی ۱۳۹۱ برای ارایه مقاله: نقش

مفهوم غایتمندی در تعیین ملاک نابهنجاری در روانشناسی مبتنی بر نگرش مادّهگرایی و بر مبنای رویکرد اسلامی

به انسان و هستی .

 

 پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات سال ۱۳۹۲ .

 

 طراحی مدل نظری الگوی فرزندپروری مبتنی بر مبان ی فراتجربی )انسانشناسی و هستیشناسی( اسلامی تحت عنوان

الگوی ارتباط والد-فرزند.

 

 طراحی و اعتباریابی پرسشنامه الگوی ارتباط والد-فرزند.

 

 دریافت تقدیرنامه به عنوان مقالة برتر در جشنواره پژوهش برتر سال ۱۳۹۴ در دانشگاه امام صادق پردیس خواهران

.» مفهومشناسی و کارکردهای هنجار « برای مقاله با عنوان