فرشید باباپور مفرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی پرتوپزشکیSRBIAU

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو گروه مهندسی پرتوپزشکیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی پرتوپزشکی

مدیر گروه مهندسی هسته ای - کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری