فرامرز بابائی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیرگروه دروس عمومی زبان و عضوگروه زبان انگلیسیآزمایشیتمام وقت