فرزام بابائی سمیرمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲زیست شناسی عمومیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرن شمال
کارشناسی ارشد۱۳۷۶علوم محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
دکترای تخصصی۱۳۹۰مدیریت محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستعضو گروه مدیریت محیط زیستقطعیتمام وقت۱۱

سوابق پژوهشی

دیف

نوع فعالیت

محل

مشخصات ابلاغ

تاریخ انجام فعالیت

مدت برای مسئولیتهای اجرائی

شماره

تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

سال

ماه

روز

1

داور مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست

واحد علوم و تحقیقات

*-*-هـ

1390

1390

تا حال

-

-

-

2

داور مجله علمی ترویجی انسان و محیط زیست

واحد علوم و تحقیقات

*-*-هـ

1390

1390

تا حال

-

-

-

عضویت در انجمن متخصصان محیط زیست

عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ساعات حضور

ساعت حضور روزهای یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰