برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان طراحی اجزا (مهندسی ورزش)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری ساختمان فیزیک پلاسما
منابع

طراحی اجزا Joseph Shigley

9th edition

https://www.academia.edu/30575642/Shigleys_Mechanical_Engineering_Design_9th_Edition_-_By_Richard_G._Budynas_and_J._Keith_Nisbett_

طرح درس

چهار مبحث در طول 17 هفته تدریس می شود: 

1- پیچ و مهره، اتصالات غیردائمی

2- فنر

3- چرخدنده

4- محور

با توجه به اهمیت و کاربرد این مباحث در طراحی دستگاه های ورزشی انتخاب شده اند.

سه هفته درس و حل مثال برای هر مبحث است و در ادامه جلسه چهارم دانشجویان در قالب گروهی در کلاس تمرین حل می کنند. جزئیات سرفصل ها و مباحث در کلاس اعلام شده است.

عنوان مکانیک ضربه (سازه کشتی)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری فنی مهندسی
منابع

مکانیک ضربه جلد 1 و 2- محمود شاکری - دانشگاه گیلان 1391

فصل 5 کتاب دینامیک سازه کلاف (ترجمه مهدی سعادت پور)- دانشگاه صنعتی اصفهان 1393

فصل 8 کتاب Hydrodynamics of high speed marine vehicles فالتینسن 2009 با عنوان , Slamming

همچنین پایان نامه ها و مقالات مربوط به ضربه امواج به سازه ها، تصادف کشتی و کوبش امواج به بدنه شناورها.

طرح درس

مباحث منتخب در طول 17 هفته تدریس می شوند:

- شکست امواج و ضربه ناشی از آن روی استوانه قائم. این مبحث در پایه اسکله ها و سایر انواع سازه های ثابت دریایی و نیز سکوهای شناور کاربرد دارد.

- پاسخ سازه یک درجه آزادی به بارگذاری ضربه. تقریب پاسخ اینرسی و طیف شوک. طیف پاسخ با توجه به شرایط مرزی تیر (استوانه قائم).

-تصادف کشتی با کشتی، کشتی با پایه پل و سکوی ثابت دریایی. تحلیل دینامیک بیرونی تصادف و مکانیک داخلی شکست در سازه کشتی. حل تحلیلی مکانیزم شکست در ورق و پوسته.

- کوبش امواج و مساله ضربه در ورود به آب شناورهای تندرو. تحلیل حرکات ناپایدار شناور تندرو در آب آرام: پورپویزینگ.

هر موضوع در چهار جلسه تدریس می شود و دانشجویان باید یک پروژه انفرادی تحویل دهند. جزئیات سرفصل مباحث در کلاس تعریف شده است. 

با توجه به اینکه این درس در ترم سوم کارشناسی ارشد ارائه می شود، موضوعات منتخب به منظور تنوع بخشی در انتخاب موضوع تحقیق کارشناسی ارشد دامنه وسیعی از موضوعات مهم مهندسی دریایی شامل اندرکنش موج و سازه، مکانیک شکست در سازه کشتی، و ناپایداری حرکتی در شناورهای تندرو را پوشش می دهد.

عنوان زبان تخصصی (ارشد سازه دریایی)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری فنی مهندسی
منابع

CEM (Coastal Engineering Manual)

 

ASCE- Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering

Marine Structures (Elsevier)

Other web resources.

 

طرح درس

An Introduction to Coastal Eng. vocabulary and technical definitions are presented.

Marine offshore platforms and their structural parts are observed. 

Review of the most recent publications in English Journals is introduced.

The course is mainly concerned with Reading skills and enhancing technical vocabulary.

The main objective is to deliver appropriate material such that students can independently use English resources for their learning and research in Civil Engineering- Coastal, Ports and Marine Structures.

 

عنوان زبان تخصصی (دکتری سازه دریایی)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری علوم پایه
منابع

Offshore Hydrodynamics, Journee and Massie, Delft University of Technology, 2001.

CEM (Coastal Engineering Manual)

ASCE- Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering

Marine Structures (Elsevier)

Other web resources.

مقالات علمی پژوهشی فارسی.

 

طرح درس

Ocean waves are reviewed in Chap 5 of Offshore Hydrodynamics by Journee and Massie.

An Introduction to Coastal Eng. vocabulary and technical definitions are presented.

Marine offshore platforms and their structural parts are observed. 

Review of the most recent publications in English Journals is introduced.

The course is concerned with both Reading and Writing skills and enhancing technical vocabulary.

The objectives are:

1- To deliver appropriate material such that students can independently use English resources for their learning and research in Civil Engineering- Coastal, Ports and Marine Structures.

2- To practice English technical writing. This will be generally limited to writing a research title, an abstract, introduction and research methodology, as well as a conclusion within the scope of Civil Engineering- Coastal, Ports and Marine Structures. Composition of arbitrary topics is not addressed here.