فرهود آذرسینا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی اقیانوس و معماری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیرگروه مهندسی سازه های دریایی،معماری کشتی وسازه کشتی(ارشد)قراردادیتمام وقت