فریده عتابی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶مهندسی مکانیک حرارت و سیالاتدانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مهندسی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات تهران - دانشگاه آزاد اسلامی
دکترای تخصصی۱۳۸۱مهندسی محیط زیستواحد علوم و تحقیقات تهران- دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست-واحد علوم و تحقیقاتعضوگروه مهندسی محیط زیست- آلودگی هوارسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

پذیرش مسئولیت های اجرایی 

 

 1. مدیر پژوهش دانشکده محیط زیست و انرژی (واحد علوم و تحقیقات تهران) 84-1382
 2. عضو هیئت مدیره انجمن انرژی ایران (فعالیت در امور اجرایی" شرکت در جلسات هیات مدیره برگزاری سمینار و نشست های علمی مدیریت وب سایت انجمن و ...) (کمیسیون انجمنهای علمی ایران وزارت علوم تحقیقات و فناوری) 88-1384
 3. عضو گروه انرژی سازمان بسیج اساتید کشور (سازمان بسیج اساتید -وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) 86-1384
 4. عضو کمیته انرژیهای نوگروه انرژی (وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) 90-1388
 5. عضو کمیته برنامه ریزی انرژی (وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)90-1388
 6. مشاور صنعتی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (وزارت نفت) 88-1386
 7. عضو کمیسیون تدوین استانداردهای سیستمهای فنی انرژی (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور) 83-1382
 8. آموزش و پژوهش در حوزه تخصصی شناسایی منابع انتشار و نحوه کنترل آلودگی هوا 1391

 

 1. آلودگی هوا و روشهای کنترل آن (کارشناسی ارشد )
 2. آلودگی هوای تکمیلی (کارشناسی ارشد)
 3. زبان تخصصی مهندسی محیط زیست (کارشناسی ارشد )
 4. زبان تخصصی مهندسی انرژی (کارشناسی ارشد )
 5. آلودگی صنعتی (کارشناسی ارشد)
 6. کنترل انتشار آلاینده ها (دکترای تخصصی)
 7. کنترل آلاینده های جوی (دکترای تخصصی)
 8. زبان تخصصی مهندسی محیط زیست (دکترای تخصصی ) 
 1. ناظر طرح پژوهشی تاثیر مکانیزم توسعه پاک پروتکل کیوتو بر انتقال فن آوری های پاک و سازگار با محیط زیست در صنعت نفت، دفتر همکاریهای فنآوری ریاست جمهوری کمیته ملی اصل 44، آذر 1386-بهمن 1386
 2. عضو کمیته تخصصی محیط زیست جهت بررسی تعریف و نظارت بر حسن اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران ومدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 20/11/86-تیر ماه 1387
 3. عضو کمیته هم اندیشی تخصصی ارزیابی و بازنگری اسناد ملی توسعه فناوریهای راهبردی ، معونت فنی و فناوری ریاست جمهوری، 20/1/88-5/9/88
 4. عضو نظام مهندسی ساختمان جهت اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، وزارت مسکن و شهرسازی، 12/3/76-تاکنون
 5. عضو هیات داوران کمیته علمی جشنواره برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، اردیبهشت 1389-تیر ماه 1389

 

 

عضویت در انجمن های علمی

 1. عضو هیئت مدیره انجمن انرژی ایران، 1384-1392
 2. عضو پیوسته انجمن انرژی خورشیدی ایران، انجمن انرژی خورشیدی ایران، 1381- تاکنون
 3. عضو پیوسته کمیته ملی انرژی (شورای جهانی انرژی)، کمیته ملی انرژی ایران، 1/5/81- تاکنون
 4. عضو پیوسته نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، 12/3/76- تاکنون
 5. عضو پیوسته انجمن متخصصان محیط زیست ایران، انجمن متخصصان محیط زیست ایران، 1374- تاکنون
 6. عضو پیوسته انجمن انرژی ایران ، 1384- تاکنون
 7. عضو پیوسته انجمن اقتصاد انرژی ایران ، 1373- تاکنون
 8. عضو پیوسته شبکه دوستان انرژی، سازمان بهره وری انرژی ایران (بهسامان)، 1380- تاکنون

 

عضویت در کمیته علمی و هیئت داوران

1- کنفرانس بین المللی انرژی هفتمین دوره

2- کنفرانس بین المللی انرژی هشتمین دوره

3- همایش ملی انسان محیط زیست و توسعه پایدار

4- همایش توسعه پایدار یکپارچه و دانایی محور

5- نخستین کنفرانس ملی انرژی فناوری های خودرو و توسعه پایدار

6- نخستین همایش ملی  انرژی باد و خورشید

7- دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

8- نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

9- دومین همایش ملی بیوانرژی

10- دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

11- اولین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

12- دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

13- نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران

14- سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

15- اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی

16- چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

17- پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

18- ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا