الهام اعتمادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳طراحی و چاپ پارچه و لباسدانشگاه هنر
کارشناسی ارشد۱۳۸۵پژوهش هنردانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴تاریخ هنرKU Leuven

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده عمران، معماری و هنرعضو گروه تخصصی پژوهش هنرقراردادیتمام وقت۱

سوابق پژوهشی

۱۸ بهمن ۱۳۹۶: «آیکونولوژی؛ رویکردی تطبیقی، تلفیقی» دانشگاه هنر اصفهان.

 

۳۰ بهمن ۱۳۹۵: «روشی تلفیقی در بررسی محتوای هنر ایرانی،» فرهنگستان هنر، تهران.

 

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵: «چشم اندازی نو در روش شناسی مطالعات هنر،» دانشگاه الزهرا، تهران.

 

۱۳ مهر ۱۳۹۴: «نشانه ـ آیکنولوژی، روشی تلفیقی در بررسی محتوای هنر ایرانی،» فرهنگستان هنر، تهران.

 

۷-۸ مهر ۱۳۹۴: «رویکردهای تلفیقی در روش شناسی مطالعات هنر: آیکنولوژی ـ نشانه شناسی،» دانشگاه هنر اصفهان.

 

April 2013, 26-27: “Painting: Ways of Interpretation,” chair of discussion panel at First Future Workshop of the Ernest Herzfeld-Society,University of Bamberg, Germany. 

 

March 2009, 10-12: “Persian Art,” Sharing Knowledge, Group T, Leuven, Belgium.