برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مدلسازی و شبیه سازی مخازن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه 10:15 تا 13
عنوان مهندسی مخازن (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 7:30 تا 10:15
عنوان شبیه سازی مخازن
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13: 15:45
عنوان کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی نفت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه 10:15 تا 13
عنوان حضور
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه 13 تا 18
عنوان حضور
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه 16: 19
عنوان حضور
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه 8 تا 18
عنوان مدلسازی و شبیه سازی مخازن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مهندسی مخازن (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان رفتار فازی سیالات مخزنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد