اسماعیل آذر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضوومدیرگروه زبان وادبیات فارسی (کارشناسی ارشد )قطعیتمام وقت