داود درانیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۲فیزیک لیزر-پلاسماUtsunomiya University

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما- دانشکده علوم، واحد علوم و تحقیقاتعضو گروه تخصصی فیزیکرسمی قطعیتمام وقت۱۷