بابک بهشتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶ماشین های کشاورزیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مکانیک ماشین های کشاورزیدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۸۴مکانیک ماشین های کشاورزیواحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذاییم.گ.مکانیک ماشینهای کشاورزی(دکتری )ومکانیزاسیون (ارشدودکتری)و م.گ. مهندسی مکانیک بیو سیستم (ارشد و دکتری)رسمی قطعیتمام وقت۱۳