بهزاد بازیار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیعلوم و صنایع چوبدانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
کارشناسی ارشدعلوم و صنایع چوب و کاغذدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
دکترای تخصصیعلوم و صنایع چوب و کاغذدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مدیر کل پژوهش و فناوریآزمایشیتمام وقت