امیرحسام حسنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹شیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز
کارشناسی ارشد۱۳۷۲مهندسی محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
دکترای تخصصی۱۳۷۹مهندسی محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستعضو گروه مهندسی محیط زیست و معاون دانشکدهقطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

ردیف

نوع فعالیت

محل

مشخصات ابلاغ

تاریخ انجام فعالیت

مدت برای مسئولیتهای اجرائی

شماره

تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

سال

ماه

روز

12

معاون دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

واحد علوم و تحقیقات

 

25/11/96 

25/11/96 

تا حال

-

9

-

13

عضو کمیته ارتقای دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

واحد علوم و تحقیقات

 

سال 96 

سال 96 

تا حال

-

8

-

14

مدیر پژوهشی دانشکده محیط زیست و انرژی

واحد علوم و تحقیقات

101690

25/7/88 

25/7/88 

25/11/96 

8

4

-

15

عضو گروه معین دانشکده

واحد علوم و تحقیقات

118833

29/8/91

24/8/91

تا حال

-

2

-

16

عضو کمیته منتخب دانشکده

واحد علوم و تحقیقات

128520

19/9/91

19/9/91

تا حال

-

2

-

17

عضو کمیته تخصصی بررسی تجهیزات

واحد علوم و تحقیقات

160037

1/10/90

30/8/90

تا حال

1

-

-

18

مدیر گروه مهندسی محیط زیست- اب و فاضلاب

واحد علوم و تحقیقات

67668

6/6/91

6/6/91

تا 1393

-

4

-

19

عضو کمیته تصویب رشته واحد علوم و تحقیقات

واحد علوم و تحقیقات

28122

3/3/89

3/3/89

3/3/1390

1

-

-

20

سرپرست کمیته تخصصی مهندسی محیط زیست ، مهندسی علوم دریا و دریا نوردی و مهندسی علوم و فنون شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

94954/30

4/12/94

1394

تا حال

2

-

-

ردیف

عنوان  فعالیت

محل

انجام فعالیت

تاریخ

انجام فعالیت

زمان ارزیابی

داوری و نظارت

شروع

پایان

1

داوری طرح پژوهشی تحت عنوان "ارزیابی اثرات زیست محیطی حیوان خانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

1390

1390

10 ساعت

2

ناظر طرح پژوهشی " تعیین خصوصیات کمی و کیفی مواد زائد جامد در مجتمع آزمایشگاهی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به منظور ارائه دستورالعمل مدیریتی"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1390

1391

18 ماه

3

داوری گزارش دوره ای طرح پژوهشی تحت عنوان "اندازه گیری پارامترهای فیزیکو شیمیایی و بقایای سموم متداول مصرفی در رودخانه ارس"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

1390

1390

10 روز

4

داوری ثبت اختراع تحت عنوان "فرآیند استفاده از جاذب اکتیو هیدرو کربن های آروماتیک چند حلقه ای مواد نفتی پالایشگاه"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

1392

1392

15 ساعت

5

داوری کتاب با عنوان " اثرات و مدیریت زیست محیطی طرح های توسعه منابع آب و مهندسی رودخانه ها"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

1392

1392

20 روز

6

داوری طرح پژوهشی تحت عنوان "طراحی و ساخت دستگاه شناور ساز هوای محلول (  DAF) در راستای بهینه کردن پساب های آبهای آلوده "

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1392

1392

10 ساعت

7

داوری طرح پژوهشی تحت عنوان "طراحی سیستم    RVFتالاب مصنوعی در تصفیه پساب شهری و روستایی (با رویکرد تولید ملی ، اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به خارج"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1392

1392

10 ساعت

8

داوری کتاب با عنوان "مبانی گیاه پالایی"

پژوهشگاه صنعت نفت

1392

1392

20 روز

9

داوری طرح پژوهشی تحت عنوان "بررسی امکان جذب سطحی فلزات سنگین سرب ، نیکل و کادمیوم از آبهای آلوده توسط اکسید منگنز"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

1392

1392

10 ساعت

     

    

ردیف

عنوان  فعالیت

محل

انجام فعالیت

تاریخ

انجام فعالیت

زمان ارزیابی

داوری و نظارت

شروع

پایان

10

داوری ثبت اختراع تحت عنوان "دستگاه شستشو و طهارت برقی سفری"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1392

1392

15 ساعت

11

داوری طرح پژوهشی تحت عنوان "تهیه کتاب پایه مهندسی محیط زیست برای کارشناسی عمران"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1393

1393

10 ساعت

12

ناظر طرح پژوهشی " تعیین پارامترهای سینتیکی فرآیند تصفیه فاضلاب مطالعه موردی تصفیه خانه های فاضلاب استان خوزستان"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

1/11/1393

21/5/1394

19 ماه

13

داوری کتاب با عنوان "مقدمه ای بر مهندسی محیط زیست "

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1394

1394

25 روز

14

عضو هیئت داوران جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دانشجوی دکتری تحت عنوان " نمک زدایی آبهای شور و لب شور با استفاده غشائ نانو فیلتر کامپوزیتی "

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1394

1394

20 ساعت

15

عضو هیئت داوران جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دانشجوی دکتری تحت عنوان " تصفیه شیرابه با روش فنتون با هدف حذف یا کاهش لجن تولیدی با استفاده از روش شبکه عصبی "

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1394

1394

20 ساعت

16

عضو هیئت داوران جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دانشجوی دکتری تحت عنوان " بررسی عملکرد سیستم تلفیقی رآکتور بیولوژیکی بستر متحرک مجهز به غشائ به منظور تصفیه پساب صنایع نفت فرا ساحل "

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1394

1394

20 ساعت

17

عضو هیئت داوران جلسه دفاع از  رساله دانشجوی دکتری تحت عنوان "تدوین الگوی مدیریت زیست محیطی متکی بر جوامع محلی برای حفظ و احیای مراتع (مطالعه موردی : دشت حسین آباد سربیشه خراسان جنوبی"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1391

1391

72 ساعت

18

عضو هیئت داوران جلسه دفاع از  رساله دانشجوی دکتری تحت عنوان "تدوین معیارها و دستورالعمل بازسازی معادن رو باز سنگ آهن"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1392

1392

72 ساعت

 

 

     

ردیف

عنوان  فعالیت

محل

انجام فعالیت

تاریخ

انجام فعالیت

زمان ارزیابی

داوری و نظارت

شروع

پایان

19

عضو هیئت داوران جلسه دفاع از  رساله دانشجوی دکتری تحت عنوان "مدلسازی ریسک آلاینده های هوا در محیط داخل با تاکید بر پرتو تابی گاز رادون و ذرات معلق در ساختمان های اداری شهر تهران"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1392

1392

72 ساعت

20

عضو هیئت داوران جلسه دفاع از  رساله دانشجوی دکتری تحت عنوان "مدلسازی و پیش بینی مدل سری زمانی جامدات محلول و بار رسوب با استفاده از ترکیب تئوری موجک با شبکه عصبی و ماشین های بردار پشتیبان"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1392

1392

72 ساعت

21

عضو هیئت داوران جلسه دفاع از  رساله دانشجوی دکتری تحت عنوان "ارائه مدل کمی مدیریت منابع زیست محیطی در محدوده عملکرد سدهای بزرگ ( مطالعه موردی : سد کرخه )"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1394

1394

72 ساعت

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد مدرسین

مؤسسه محل تدریس

مقطع تدریس

 

کاردانی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

1

سمینار

2

1

واحدعلوم‌وتحقیقات تهران

 

 

ü

 

2

طراحی تصفیه‌خانه‌های آب‌وفاضلاب

4

1

واحدعلوم‌وتحقیقات تهران

 

 

ü

 

3

تصفیه آب

3

1

واحدعلوم‌وتحقیقات تهران

 

 

ü

 

4

مکان یابی و طراحی دفن زباله

2

2

واحدعلوم‌وتحقیقات تهران

 

 

ü

 

5

مکانیک‌حرارت و سیالات

3

1

واحدعلوم‌وتحقیقات تهران

 

 

ü

 

6

مکانیک‌سیالات پیشرفته

3

1

واحدعلوم‌وتحقیقات تهران

 

 

ü

 

7

فرایندهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه آب و فاضلاب

3

1

واحدعلوم‌وتحقیقات تهران

 

 

ü

 

8

طراحی تصفیه‌خانه‌های آب‌وفاضلاب

4

1

واحدعلوم‌وتحقیقات خوزستان

 

 

ü

 

ردیف

نوع فعالیت

محل

مشخصات ابلاغ

تاریخ انجام فعالیت

مدت برای مسئولیتهای اجرائی

شماره

تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

سال

ماه

روز

1

سرپرست آزمایشگاه محیط زیست

واحد علوم و تحقیقات

1014/04/ت

17/2/74

25/1/74

تا حال

16

2

-

2

عضو کمیته تخصصی بررسی تجهیزات

واحد علوم و تحقیقات

30222

5/9/86

5/9/86

تا حال

-

-

-

3

عضو علمی کمیته مطالعات راهبردی محیط زیست شهری

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

3514/137

25/9/86

25/9/86

25/9/88

-

24

-

4

داور مجله بین‌المللی International Journal of Environmental Science and Technology

واحد علوم وتحقیقات

IJEST-L112-8

May 15, 2008

2005

تا حال

-

-

-

5

داور مجله بین‌المللی

International Journal of Environmental Research

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

IJER/232

May 4,

2008

2007

تا حال

-

-

-

6

داور مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست

واحد علوم و تحقیقات

48-87-هـ

26/3/87

1379

تا حال

-

-

-

7

مدیر پژوهشی دانشکده محیط زیست و انرژی

واحد علوم و تحقیقات

101690 104315

25/7/88 

25/7/88

25/7/89

-

-

-

8

عضو کمیته تصویب رشته واحد

واحد علوم و تحقیقات

28122

3/3/89

3/3/89

3/3/90

-

12

-

10

داوری طرح تحقیقاتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1348/11/25/ پ

27/4/89

--

--

-

-

-

11

ناظر طرح تحقیقاتی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال

19257

16/3/90

16/3/90

30/10/90

-

7

14

دروس تخصصی مهندسی محیط زیست - گرایش آب و فاضلاب

ساعات حضور

برنامه حضور نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

شنبه ساعت ۸ الی ۱۶ حضور در محل کار

یکشنبه ساعت ۸ الی ۱۶ حضور در محل کار

دوشنبه ساعت ۸ الی ۱۰ کلاس ، ساعت ۱۰ الی ۱۳ جلسات شورای دانشکده یک هفته در میان و ساعت ۱۳ الی ۱۶ کلاس یک هفته در میان

سه شنبه ساعت ۸ الی ۱۶ حضور در محل کار

چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۲ کلاس ، ساعت ۱۲ الی  ۱۶  حضور در محل کار