احمد ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی صنایعدانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی صنایعدانشگاه علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی صنایعدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو گروه تخصصی مدیریت صنعتی و تکنولوژیپیمانیتمام وقت