آزاده زمانی فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰کامپیوترتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۷کامپیوتر-نرم افزارعلم و صنعت
دکترای تخصصی۱۳۹۵کامپیوتر-نرم افزارشهید بهشتی

سوابق اجرایی

اینترنت اشیا

سیستم های مراقبت از سلامت هوشمند

طراحی شی گرایی

مهندسی نرم افزار

آزمون نرم افزار

طراحی زبان های برنامه سازی