ابوالفضل تهرانیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)ریاضی محض

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیرکل دفتربرنامه ریزی، بودجه و تشکیلات و روشهای واحدرسمی قطعیتمام وقت