مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تعیین ساختار عاملی مقیاس خود افشاری هیجانی ( ESDS )در دانشجویان متاهلدکتر ابوطالب سعادتی شامیر ، فاطمه غلامیپژوهشنامه تربیتیسال دهم، زمستان 1393 شماره - 41صفحات -47 -76
۲بررسی رابطه حافظه کاری و بهره هوشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر یک زبانه و دوزبانه دبیرستان های تهرانزحمتکش، زینب؛ حسینی نسب، سید داود؛ سعادتی شامیر، ابوطالبآموزش و ارزشیابیزمستان 1394 - شماره 32 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 111 تا 134)
۳اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر افزایش بلوغ عاطفی و شادکامیسعادتی شامیر، ابوطالب؛ زحمتکش، زینب؛ خجسته، شهلا؛پژوهشنامه تربیتی »زمستان 1391 - شماره 33 علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 59 تا 70)
۴پیش بینی مهارتهای حل مسئله اجتماعی براساس ترتیب تولد و سبکهای دلبستگیابوالمعالی، خدیجه؛ کیوان، لیلا؛ سعادتی شامیر، ابوطالبپژوهشنامه تربیتیزمستان 1391 - شماره 33 ، 20 صفحه - از 13 تا 32)
۵اعتبار و روایی سازه ی فهرست 25 سئوالی نشانه های روان شناختی (25 - SCL)تنهای رشوانلو، فرهاد؛ سعادتی شامیر، ابوطالباصول بهداشت روانی » شماره 70 (9 صفحه - از 48 تا 56)دی و بهمن 1394 -
۶رابطه شادکامی و عزت نفس با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتداییسلیمانی نقندر، فاطمه؛ سعادتی شامیر، ابوطالبپژوهشنامه تربیتیتابستان 1392 - شماره 35 - از 19 تا 36)
۷خوش بینی و عزت نفس در نوجوانان دختر: نقش سبک های هویتتنهای رشوانلو، فرهاد؛ کرامتی، راضیه؛ سعادتی شامیر، ابوطالب؛مجله روانشناسی کاربردیتابستان 1391 - شماره 22 - از 73 تا 90)
۸بررسی رابطه حافظه کاری با عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر یک زبانه و دوزبانهسعادتی شامیر، ابوطالب؛ کیامنش، علیرضا؛ کدیور، پروین؛ حمیدی، منصور علی؛نوآوری های آموزشیپاییز 1389 - شماره 35 علمی-پژوهشی/ISC (36 صفحه - از 89 تا 124)
۹درک نحوی، حافظه فعال و درک متننجفی پازوکی، معصومه؛ درزی، علی؛ دستجردی، مهدی؛ سعادتی شامیر ابوطالبنوآوری های آموزشیبهار 1392 - شماره 45 علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 61 تا 84)
۱۰بررسی ارتباط بین سبکهای هویت و مسؤلیت پذیری در دانشگاههای تهرانسعادتی شامیر، ابوطالب؛ شهرآرای، مهر ناز؛ فرزاد، ولی الله؛پژوهشنامه تربیتی »بهار 1386 - شماره 10 91 تا 116)
۱۱رابطه باور های هوشی و انگیزش پیشرفت با یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان دارای والدین جانباز بالای 40 درصددکتر ابوطالب سعادتی شامیر ، خانم رقیه صانعی حمزانلویینشریه علمی پژوهشی طب جانباز۱۳۹۶/۷/۲۵ دوره 9 شماره 4
۱۲تأثیرآموزش مهارتهای فراشناختی بر کاهش اهمال­کاری تحصیلی و اضطراب امتحاندکتر ابوطالب سعادتی شامیر،راحله طاهرغلامی، دکتر شهربانو جلاییفصلنامه علمی- پژوهشی خانواده و پژوهش۱۳۹۶/۳/۲۶ ۱۴ (۱) :۸۹-۱۰۲
۱۳بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سبکهای دلبستگی با شکست عاطفی دانشجویاننرگس لطفی ابوطالب سعادتی شامیرپژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره،1395 ( 1) 112 - 98
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.