ابوطالب سعادتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)آموزش زبان انگلیسیدانشگاه حکیم سبزواری
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)روان شناسی تربیتیدانشگاه خوارزمی تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)روان شناسی تربیتیدانشگاه خوارزمی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمیقراردادیتمام وقت۱