ابوسعید رشیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۴شیمیمدرسه عالی پارس
کارشناسی ارشد۱۹۷۷پتروشیمی و هیدروکربن هادانشگاه منچستر (UMIST)
دکترای تخصصی۱۹۸۲نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)دانشگاه لیدز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو و مدیر گروه مهندسی نساجی (ارشد و دکتری)قطعیتمام وقت