سیداکبر جوادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی مرتع وآبخیزداریتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی ارشد مرتعداریتهران
دکترای تخصصی۱۳۸۵علوم مرتعدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقات تهرانعضو و مدیرگروه مرتعداری و علوم مرتع(ارشد-دکتری)آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی


-    عضو  دو دوره هیئت مدیره انجمن مرتعداری ایران ( خزانه دار ).
-   نایب ریس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست  ایران.1397.
-    مدیر پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1387 تا اسفند1391.
-    عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1387 تا 1391.
-    عضو شورای آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1394.
-    عضو و کارشناس رتبه خبره سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور.
-    مدیر گروه مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

- استاد نمونه واحد علوم و تحقیقات در سال 1395

 -  عضو کمیته اجرایی دومین، ششمین و هفتمین همایش مرتعداری ایران،
-    عضو کمیته علمی چهارمین و پنجمین، ششمین و هفتمین همایش مرتعداری ایران،
-    دبیر همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی،1390.

-  داور علمی مجلات:

الف : مرتع و بیابان موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع.
 ب : مجله  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 ج: مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده.
 د: مجله پژوهش و سازندگی.
 ه: مجله Caspian journal of environmental sciences
و: مجله مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران

ز: مجله مرتع انجمن مرتعداری ایران

- داوری کتاب " مدیریت اکولوژیک چرای دام در مراتع". انتشارات واحد بوشهر. دانشگاه ازاد اسلامی.
 

- اکولوژی

- انالیز و اندازه گیری پوشش گیاهی

- مدیریت اکوسیستم

سوابق پژوهشی

- کارگاه کاربرد آنالیزهای چند متغیره در مطالعات پوشش گیاهی، آذر ماه 1395

-  عضو کمیته اجرایی دومین، ششمین و هفتمین همایش مرتعداری ایران،
-    عضو کمیته علمی چهارمین و پنجمین، ششمین و هفتمین همایش مرتعداری ایران،
-    دبیر همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی،1390.

 -  عضو انجمن مرتعداری ایران.
-    عضو  دو دوره هیئت مدیره انجمن مرتعداری ایران ( خزانه دار ).
-   نایب ریس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست  ایران.1397.

ساعات حضور

یکشنبه ۸-۱۸

دوشنبه ۸-۱۶

سه شنبه ۸-۱۶

چهارشنبه ۸-۱۶