عبداله جعفرعلی جاسبی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)رئیس تدوین تاریخ دانشگاه و ر.هیات امنا کانون فارغ التحصیلان(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)