علیرضا جهاندیده خواجه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)جراحی و بیهوشی دامپزشکی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)معاون دانشکده دامپزشکی و عضو گروه تخصصی جراحی دامپزشکیپیمانیتمام وقت